logo


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada")


 • je správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání

 • dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání

 • dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání (vše: § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.; kde nadále není zákon blíže určen, jde vždy o tento zákon)

 • dohlíží na dodržování právních predpisu v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udelení licence ci v rozhodnutí o registraci (§5 písm. a); zejména též dohlíží na dodržování zákona c. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokud jde o reklamu rozširovanou v rozhlasovém a televizním vysílání a sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání (§ 7 písm. a cit. zákona),

 • uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání (§ 5 písm. b),

 • vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání (§ 5 písm. c),

 • vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání (§5 písm. d),

 • pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn a přehledy využívání kmitočtů kmitočtového spektra určeného pro vysílání (§ 5 písm e),

 • monitoruje vysílání (§ 5 písm. g),

 • upozorňuje provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. nebo podmínek udělené licence a stanoví mu lhůtu k nápravě (§ 59 odst. 1),

 • ukládá sankce (§ 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.; část sedmá tohoto zákona; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.),

 • uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání povolení k provozování vysílačů pro jiné radiokomunikační služby v části kmitočtového spektra určené pro vysílání (§ 5 písm. h),

 • zpracovává v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem část plánu přidělení kmitočtového spektra určeného pro vysílání (§ 5 písm. i),

 • dává předchozí souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vyhrazení kmitočtů pro Českou televizi k provozování vysílání dvou celoplošných televizních programů, umožňujících pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílačů, popřípadě jiných technických prostředků (§ 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi)

 • stanoví soubor technických parametrů, které jsou součástí oprávnění k provozování vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) (§ 5 písm. j),

 • podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje (§ 5 písm. k),

 • vydává statut a jednací řád Rady (§ 5 písm. l),

 • vydává organizační řád Úřadu Rady (§ 5 písm. l); Úřad Rady je orgánem Rady a zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady (§ 11 odst.2),

 • hospodaří s vlastním rozpočtem (§ 11 odst. 1); předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny (§ 5 písm. m),

 • zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 písm. n),

 • zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady (§ 5 písm. o),

 • předkládá Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti vysílání (§ 6 odst. 1),

 • je oprávněna vydávat vládě a orgánům státní správy svá stanoviska a požadovat jejich součinnost ve věcech vysílání; vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost (§ 6 odst. 4),

 • jmenuje a odvolává vedoucího Úřadu Rady, který je podřízen předsedovi Rady (§ 11 odst. 3).