logo
Složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
Mandát členů Rady dle § 7 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. je šest let. Do funkce člena Rady nemůže být jmenována osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční období vykonávala tuto funkci. Rada zvolená podle zákona č. 103/1992 Sb. se považuje za Radu podle nového zákona č. 231/2001 Sb. (viz § 68 odst. 8). Délku funkčního období předsedy a místopředsedů Rady stanoví Rada.