logo

Složení a působnost Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU RADY


Dále uvedený Organizační řád byl nepřímo změněn usnesením č. 03 Rady ze dne 2. 12. 2003, jímž Rada schvaluje nové organizační schéma Úřadu Rady. Návrh nového Organizačního řádu Rada dosud projednává.Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
vyhlašuje
úplné znění
U S N E S E N Í
ze dne 28. srpna 2001,
kterým se stanovuje

organizační řád Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se usnesla podle ustanovení § 5 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), takto:

Článek 1
Úvodní ustanovení
 • Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Úřad Rady“) je zřízen jako orgán Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle § 11 odst. 2 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání pro zabezpečení činnosti Rady.
 • Tento organizační řád upravuje podrobněji hlavní úkoly Úřadu Rady jako orgánu Rady, zásady řízení Úřadu Rady a jeho organizační strukturu.

  Článek 2
  Úkoly Úřadu Rady
 • Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady. Úřad je orgánem Rady a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady.
 • Rada může Úřad pověřit výkonem některých dalších činností, patřících do její působnosti, s výjimkou činnosti rozhodovací.
 • Úřad plní zejména následující úkoly:

  3.1. předkládá návrhy pracovního plánu Rady i návrhy programu jednotlivých zasedání Rady předsedovi Rady,

  3.2. připravuje podklady nezbytné pro plnění pracovního plánu Rady,

  3.3. v souladu s pracovním plánem Rady, pokyny Rady i jejího předsedy připravuje jednotlivá zasedání Rady, provádí přijatá usnesení,

  3.4. zpracovává pro potřeby Rady návrh výroční zprávy Rady, rozpočtu a závěrečného účtu Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které pro Radu vyplývají z příslušných právních norem,

  3.5. zabezpečuje dokumentační a informační činnost pro Radu,

  3.6. plní úkoly spojené s finančním a materiálně technickým zabezpečením činnosti Rady.

  Článek 3
  Řízení Úřady Rady
 • Úřad řídí vedoucí Úřadu Rady, kterého jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Úřadu Rady je podřízen předsedovi Rady.
 • Pracovněprávní vztahy zaměstnanců Úřadu Rady se řídí zákoníkem práce, pracovními smlouvami a pracovním řádem, který vydává vedoucí Úřadu Rady po schválení Radou.
 • V pracovněprávních vztazích podléhají všichni zaměstnanci Úřadu Rady vedoucímu Úřadu Rady.
 • Vedoucí Úřadu Rady vydává vnitřní organizační směrnice Úřadu Rady, které podléhají schválení Radou.
 • V  činnosti Úřadu Rady se uplatňuje princip jediného odpovědného vedoucího. Každý organizační útvar Úřadu Rady je řízen jedním odpovědným vedoucím.
 • Vedoucí zaměstnance Úřadu Rady jmenuje vedoucí Úřadu Rady po předchozím schválení Radou.
 • Požadavky na spolupráci zaměstnanců Úřadu rady s Radou a s jejími jednotlivými členy jsou uplatňovány zásadně prostřednictvím vedoucího Úřadu Rady nebo jeho zástupce.
 • Vzniklé problémy ve vztazích mezi členy Rady a zaměstnanci Úřadu Rady jsou řešeny výhradně prostřednictvím předsedy Rady a vedoucího Úřadu Rady nebo jím pověřené osoby.

  Článek 4
  Organizační struktura Úřadu Rady
 • Odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti Rady provádí Úřad Rady prostřednictvím následujících pracovišť (odborů):

  1.1 Sekretariát Úřadu Rady

  Sekretariát zajišťuje úkoly administrativní a organizační povahy související s činností Rady a Úřadu Rady. Zabezpečuje zejména:
  • sekretářské služby a servis pro předsedu Rady a vedoucího Úřadu Rady,
  • agendu související s přípravou zasedání a zasedáním Rady,
  • spisovou, archivní a dokumentační službu,
  • distribuci určených dokumentů,
  • obsluhu recepce a telefonní ústředny,
  • činnost podatelny.
  Určený zaměstnanec v sekretariátu zajišťuje činnosti související se zásobováním, správou budovy, dopravou, hospodářsko-správními úkoly, pečuje o sídlo Rady, o jeho zařízení, vnitřní vybavení, čistotu a ostrahu, zabezpečuje záležitosti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


  1.2 Ekonomický odbor

  Ekonomický odbor zodpovídá za soulad hospodaření organizace s příslušnými právními předpisy a kontroluje jejich dodržování. Vede zejména následující agendu:
  • sestavování návrhu rozpočtu Rady, sledování jeho čerpání a podávání pravidelných zpráv o jeho čerpání, sestavování závěrečného účtu Rady,
  • účetní agenda, PAM, pokladna, fakturace, cestovní náhrady,
  • majetková evidence,
  • agenda správních poplatků,
  • průběžná aplikace legislativy v oblasti kompetencí ekonomického odboru vztahující se k Radě a Úřadu Rady, zpracování návrhů směrnic, metodických pokynů apod.,
  • vyřizování žádostí o informace a stížností,
  • skartace spisů.

  1.3 Odbor informací, komunikace a zahraničních styků

  Zabezpečuje všestranný informační servis jak dovnitř Rady a Úřadu Rady, tak směrem k veřejnosti a institucím. Zabezpečuje zejména:
  • redakci zápisů ze zasedání Rady,
  • zpracování a distribuci určených výstupů Rady,
  • redakci výroční zprávy Rady a její distribuci,
  • správu webových stránek Rady,
  • přípravu a administraci tiskových zpráv Rady (podklady pro tiskového mluvčího Rady),
  • vytváření a správu dílčích informačních databází,
  • vedení archivu informací,
  • průběžné vyhodnocování monitoringu mediální krajiny,
  • organizaci tiskových konferencí a seminářů Rady,
  • agendu poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v součinnosti s ostatními odbory Úřadu Rady,
  • vyřizování stížností veřejnosti,
  • kontakty se zahraničními partnery Rady a regulačními mediálními strukturami,
  • přípravu zahraničních služebních cest členů Rady a pracovníků Úřadu Rady.

  1.4. Právní odbor

  Právní odbor plní úkoly, vyplývající z právních aspektů působnosti Rady jako správního úřadu podle § 4 odst. 2 zákona čís. 231/2001 Sb. Poskytuje právní součinnost Radě a odborným útvarům Úřadu Rady a vede běžnou právní agendu související s činností Rady a Úřadu Rady. Zabezpečuje zejména:
  • správní řízení, včetně agendy související se správním soudnictvím (návrhy správních rozhodnutí Rady, zpracování opravných prostředků, zastupování v soudním řízení),
  • stanoviska k právním úkonům (smlouvy, reklamace, urgence),
  • zastupování Rady v občanskoprávních sporech,
  • průběžné vyhodnocování dopadů legislativních změn na činnost Rady a Úřadu Rady, zpracování návrhů příslušných směrnic, metodických pokynů apod.,
  • návrhy stanovisek v oblasti legislativy, včetně mezinárodních smluv.

  1.5. Licenční odbor

  Licenční odbor plní úkoly související s působností Rady ve věcech udělování a odnímání licencí k vysílání a provádění registrací opravňujících k vysílání, dohledu nad oznamováním změn provozovatelů vysílání, evidence licencí a registrací a jejich změn. Zabezpečuje zejména:
  • vyřizování žádostí o licence, přípravu a administrativní zpracování licenčních řízení a žádostí o prodloužení licencí,
  • řízení o registracích,
  • řízení o změnách licencí a registrací,
  • databázi provozovatelů všech typů vysílání,
  • centrální dokumentaci žadatelů o provozování vysílání a provozovatelů vysílání v České republice,
  • jednání a korespondenci s žadateli o postupu v jednotlivých řízeních,
  • předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů.

  1.6. Programový odbor

  Programový odbor plní úkoly související s působností Rady ve věcech dohledu nad dodržováním programových povinností provozovatelů vysílání stanovených zákonem, licencemi a registracemi a dohledu nad dodržováním zvláštních povinností a oprávnění veřejnoprávních provozovatelů Českého rozhlasu a České televize. Zabezpečuje zejména:
  • pravidelný monitoring zpravodajských a vybraných publicisticko-zpravodajských pořadů všech provozovatelů celoplošného televizního vysílání a veřejnoprávního rozhlasu,
  • kontrolu dodržování evropské tvorby a evropské nezávislé a současné tvorby,
  • analýzy vysílání soukromých provozovatelů vysílání,
  • analýzy vybraných publicistických pořadů,
  • vyhodnocování dodržování zákonů v reklamním vysílání na základě dat od externí agentury,
  • řízení o programových změnách licencí,
  • analýzy vysílání na základě podnětů z řad veřejnosti,
  • předávání podnětů Radě na případné porušení právních předpisů,
  • archivaci vybraných monitorovaných pořadů.

  1.7. Technický odbor

  Plní úkoly související s technickým zabezpečením vysílání a technickými otázkami, které jsou v působnosti Rady ve věcech tvorby plánu využití kmitočtů pro vysílání a dohledu nad dodržováním technických parametrů vysílání apod. Zabezpečuje zejména:
  • podklady pro plány využití kmitočtů,
  • návrhy na přidělení nových kmitočtů a návrhy na změny ve využití kmitočtového spektra (přesuny kmitočtů, zvýšení výkonu apod.),
  • namátkové sledování dodržování technických parametrů vysílání,
  • správu dokumentačního a programového vybavení souvisejícího s plánováním a koordinací kmitočtů,
  • sledování rozvoje nových (zejména digitálních) technologií souvisejících s vysíláním,
  • spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a s dalšími odbornými institucemi,
  • vyřizování žádostí o informace a stížností.

 • Vedoucímu Úřadu Rady jsou přímo podřízeni:
  1. zástupci vedoucího Úřadu Rady,
  2. vedoucí odboru licenčního,
  3. vedoucí odboru programového,
  4. vedoucí odboru technického,
  5. vedoucí odboru právního,
  6. pracovníci sekretariátu Úřadu Rady,
  7. vedoucí referent ekonomického odboru,
  8. vedoucí odboru informací, komunikace a zahraničních styků.

 • Po dobu nepřítomnosti delší než jeden měsíc je vedoucí Úřadu Rady zastupován zástupcem určeným po projednání Radou.
  Článek 5
  Závěrečná ustanovení
 • Ruší se organizační řád Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 9.6.1993.
 • Toto usnesení nabývá účinnosti dne 28.8.2001.


  Ing. Martin Muchka, v. r.
  předseda
  Rady pro rozhlasové a televizní vysílání