logo

ZPRÁVA O STAVU VYSÍLÁNÍ
A ČINNOSTI RADY PRO ROZHLASOVÉ
A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
za období 1. 1. 2001 - 31. 12. 2001
Dokument je uložený ve formátu Microsoft Word 97:

  1. Komprimovaný soubor typu ZIP (velikost 3,3 MB)
  2. Soubor typu Word 97 - nekomprimovaný (velikost 5,4 MB)


ON-LINE VERZE: OBSAH

Kapitola Název Ustanovení zákona
1 Úvod, shrnutí zprávy  
2 Seznam provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání § 6 odst. 1 písm. a*
2.1 Abecední seznam provozovatelů vysílání
2.2. Abecední seznam stanic (názvů programů)
2.3 Abecední seznam provozovatelů převzatého vysílání
2.4 Seznamy provozovatelů vysílání podle technických prostředků
2.4.1 Rozhlasové vysílání zemské
2.4.2 Televizní vysílání zemské
2.4.3 Družicové vysílání
2.4.4 Vysílání v kabelových systémech
2.4.5 Vysílání ostatní
2.5 Seznamy provozovatelů převzatého vysílání podle technických prostředků
2.5.1 Experimentální digitální zemské převzaté vysílání
2.5.2 Televizní převzaté vysílání MMDS
2.5.3 Převzaté vysílání v kabelových systémech
2.5.4 Registrované převzaté zahraniční televizní programy
3 Informace o situaci ve vysílání a v převzatém vysílání § 6 odst. 1 písm. b*
3.1 Rozhlasové vysílání
3.2 Televizní vysílání
3.2.1 Česká televize
3.2.2 CET 21/TV Nova
3.2.3 FTV Premiéra/Prima TV
3.2.4 RTV Galaxie
3.2.5 Místní zemské televizní vysílání
3.2.6 Televizní vysílání systémem MMDS/MVDS
3.3 Rozhlasové a televizní družicové vysílání
3.4 Rozhlasové a televizní vysílání v kabelových systémech
4 Informace o dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a o uložených sankcích § 6 odst. 1 písm. c*
4.1 Legislativa
4.2 Judikatura
4.3 Přehled vydaných upozornění
4.3.1 Upozornění vydaná do 3. 7. 2001
4.3.2 Upozornění vydaná od 4. 7. 2001
4.4 Správní řízení o uložení pokuty
4.5 Přehled soudních sporů
5 Informace o výsledcích kontrol dodržování povinností stanovených zákonem* a podmínek stanovených provozovatelům § 6 odst. 1 písm. d*
5.1 Kontrola televizního vysílání
5.1.1 Výsledky analýz televizního vysílání provozovatele ze zákona
5.1.2 Výsledky analýz televizního vysílání provozovatele s licencí
  CET 21
  FTV Premiéra
  Martin Kindernay/RTV Galaxie
  Místní televizní vysílání
  Televizní vysílání systémem MMDS
  Družicové televizní vysílání
  Televizní vysílání v kabelových systémech
5.1.3 Zastoupení politických stran v diskusních pořadech
5.2 Kontrola rozhlasového vysílání
6 Informace o udělených licencích a o kritériích pro udělení nebo zamítnutí žádostí o licence § 6 odst. 1 písm. e*
6.1 Rozhlasové vysílání
6.2 Televizní vysílání
6.3 Digitální rozhlasové a televizní vysílání
7 Informace o změnách licenčních podmínek § 6 odst. 1 písm. f*
8 Informace o podpoře a plnění podílu evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby v televizním vysílání a o důvodech případného nedosahování stanovených podílů § 6 odst. 1 písm. g*
9 Informace o využívání kmitočtového spektra určeného pro vysílání § 6 odst. 1 písm. h*
9.1 Využívání kmitočtového spektra
9.2 Změny souborů technických parametrů
9.3 Plán využití kmitočtů pro rozhlasové vysílání
9.4 Plán využití kmitočtů pro televizní vysílání
10 Návrhy opatření zohledňujících nové technologie v oblasti vysílání § 6 odst. 1 písm. i*
10.1 Nové technologie v rozhlasovém a televizním vysílání
10.2 Internet a jeho regulace
11 Zpráva o činnosti Rady a jejích orgánů  
11.1 Složení Rady
11.2 Struktura Úřadu Rady
11.3 Financování činnosti Rady
11.4 Činnost Rady
11.5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18**
11.6 Komunikace Rady s veřejností
11.7 Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech, jejich obsahu, příčinách závad a opatřeních provedených k nápravě § 15***
11.8 Zahraniční aktivity Rady
Příloha Analýza vybraných pořadů ČRo 6 – RSE  

* zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
** zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
*** vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících