logo*
Novinky
*
Působnost Rady
*
Složení Rady
*
Organizační struktura
*
Právní předpisy
*
Judikáty
*
Obvyklé postupy
*
Formuláře žádostí
*
Kalendář Rady
*
Zasedání Rady
*
*
Licenční podmínky
*
Licenční řízení
*
Územní rozšíření
*
Tiskové zprávy
*
Zpravodaj
*
Digitalizace
*
Rozpočet Rady
*
Výroční zprávy
*
Volná pracovní místa
*
Další informace
*
Úřední deska
*
Materiály k připomínkám
*
Názory členů Rady


------
  RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Krátká 10, 100 00 Praha 10
274 813 830, 274 811 826
274 810 885
info@rrtv.cz

ČESKÁ VERZE ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION ENGLISH VERSIONZasedání Rady

ROK 2006ROK 2005ROK 2004ROK 2003ROK 2002Upozornění

Rada v souladu s § 5 písm. n zákona č. 231/2001 Sb.(dále jen "zákon") zveřejňuje usnesení a zápisy z jednání Rady, nebrání-li tomu zvláštní právní předpisy, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nestanoví-li tento zákon jinak, Rada - správní úřad podle § 4 odst. 2 zákona - v řízení postupuje podle zákona č. 71/1967 Sb. (správního řádu, dále jen "SŘ"), s výjimkou § 53 až 69 SŘ (§ 66 zákona).

Účastníkem řízení je jen ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, nebo jež mohou být rozhodnutím přímo dotčena (§ 14 SŘ). Také účast na ústním řízení a právo nahlížet do spisu jsou omezeny jen na účastníky řízení (§ 21 a § 23 SŘ). Rada informuje účastníky řízení zejména o jeho zahájení (§ 18 odst. 3 SŘ) a rozhodnutí (§ 51 SŘ).

Z výše uvedených důvodů proto Rada zveřejňuje usnesení a zápisy z jednání Rady teprve poté, co byli o všech zahájeních správního řízení nebo o správních rozhodnutích Rady informováni účastníci takových řízení odpovídajícím výpisem ze zápisu a až poté, co bylo znění zápisu Radou na nejbližším zasedání schváleno.